ASA Quality Services OÜ English


Tarkvaraprotsesside parendamine ja hindamine 

Tarkvaraprotsesside parendamine (SPI – software process improvement) sai alguse 1990. aastatel protsessipõhisest lähenemisest tarkvara arendamisele. Tootekeskse arendamise peamiseks probleemiks kujunes otseste nähtavate tulemiteta tegevuste kui väheoluliste ignoreerimine. Protsessipõhine lähenemine tarkvaraarenduses asetab rõhu organisatsiooni arengule ning äriliste eesmärkide saavutamisele. Ühesugune arusaam tarkvaraprotsessidest loob ettevõttes arendajate seas ühtsuse ja arendamises pidevuse, mis omakorda tagavad kõrgema tootmise suutlikkuse ning tulemuste kvaliteedi.

Nagu tarkvaraprotsesside parendamise esimesi propageerijaid Watts Humphrey ütles, ei ole peamised tarkvara arendamise probleemid tingitud mitte puudulikest oskustest, vaid teadmatusest, kuidas kasutada parimaid teadaolevaid meetodeid, ning suutmatusest efektiivselt lahendada protsessi ja tootega seotud detailseid probleeme. Arendamise igas situatsioonis selle jaoks detailselt kirjeldatud tegevuste järgimine ongi tarkvaraprotsesside parendamise töö tulemus.
Tarkvaraprotsesside parendamine algab tarkvaraprotsesside hindamisest. Tarkvaraprotsesside hindamiseks on loodud erinevaid protsessimudeleid ja -standardeid. Meie kasutatame kaht laiemalt levinud mudelit – CMMI ehk Capability Maturity Model Integration ja ISO/IEC 15504 (SPICE – Software Process Improvement and Capability Determination). Arendamisega seotud protsesse hinnatakse etalonmudeli alusel, st iga hinnatavat arendamisega seotud protsessi võrreldakse etalonmudelis esitatud nõuetega, arvestades sealjuures ka arendusfirma ning -projekti eripära. Protsesse hinnatakse projektipõhiselt: valitakse välja hiljuti lõppenud projekt, mille arendamisega seotud tegevusi hakatakse hindama.

Hindamine algab koosolekuga, kus arendajatele tutvustatakse tarkvaraprotsesside hindamist ja parendamist ning valitakse välja nii projekt kui ka protsessid, mille hindamist arendajad peavad kõige olulisemaks. Tihtipeale on tegu protsessidega, mis paljudes projektides on olnud arendajate arvates puudulikud. Välja valitud projekti ja protsesside detailne hindamine toimub projektis osalenud arendajate intervjueerimise käigus. Tarkvaraprotsesside hindamine lõpeb samuti arendajate koosolekuga, kus kirjeldatakse hinnatud protsesside suutlikkust vastavalt protsessimudelitele, protsesside puudusi ning koostatakse protsesside parendamise kava. Vaatamata sellele, et protsesse hinnatakse konkreetses projektis, parendatakse arendusprotsesse igas järgnevas arendusprojektis. Vaid pidev parendamine viib tarkvara tootlikkuse kasvuni firmas.