ASA Quality Services OÜ English


Tarkvaraprojektide järelvalve

Järelevalve eesmärk on anda kliendile regulaarselt objektiivseid ülevaateid projekti seisust ning teha ettepanekuid nii projekti arendusmetoodika kui ka progressi kohta. Lisaks perioodilistele aruannetele on järelevalve igal hetkel valmis andma ülevaadet projekti progressist ning probleemidest. Järelevalve tagasiside ning ettepanekute baasilt on ostjal vajaduse korral lihtsam astuda omapoolseid samme, et tagada projekti õnnestumine.

Järelevalve üldine protsess koondab kolme osapoole koostööd, need osapooled on: projekti tellija, arendaja ning järelevalve. Eduka järelevalve rollijaotus ning peamised ülesanded järelevalveprojektis on järgmised.
 • Järelevalve jälgib, hindab, raporteerib ja soovitab, keskendudes kvaliteedi- ja arendusmetoodilistele nõuetele ning progressile.
 • Tellija otsustab oma kogutud ning järelevalvelt saadud informatsiooni põhjal.
 • Arendaja täidab.
Järelevalve töö algab tavaliselt siis, kui pärast lähtülesannete valmimist algab arendusprojekt, samas on järelevalvel vajalik tutvuda lähteülesande tulemitega, mistõttu võib olla mõistlik ka järelevalvespetsialisti osaline kaasamine arendusprojekti arendusvaadete koostamisse, pakkumiskutse koostamisse ning pakkumiste eksperthindamisse.

Arendusprojekti jooksul on järelevalve peamised ülesanded järgmised.
 • Aktiivne osalemine arendusprojekti algusfaasis – osalemine kasutatavate metoodikate ning oodatavate tulemite määratlemisel:
  - Valitud arendusmetoodika hindamine.
  - Projektiplaani ja ajakava läbivaatamine ja hindamine.
  - Loodava dokumentatsiooni ning arendustulemite nimekirjade läbivaatamine ja hindamine.
  - Projekti testplaani läbivaatamine ja hindamine.
 • Projekti projektirühmades osalemine – progressi ja probleemide hindamine ning konsultatsioon.
 • Projekti juhtrühmades osalemine – järelevalvepoolsete hinnangute edastamine.
 • Valitud arendusmetoodikate kasutamise korrektsuse kontrollid.
 • Arendusprojekti jooksul loodavate arendustulemite (dokumentatsioon ning süsteemi komponendid) nõuetele vastavuse kontrollid.
 • Projekti progressi jälgimine (info põhjal, mis kogutud regulaarsetest koosolekutest ostja ning arendajaga, esitatud dokumentatsioonist ning kontrollidest). Iganädalased suulised ja kirjalikud (kirjalike raportite sagedus lepitakse täpselt kokku arendusprojekti alguses) raportid projekti progressist ja probleemidest.