ASA Quality Services OÜ English


Kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedijuhtimine on üks juhtimise liike, mille eesmärk on luua ja ellu viia ettevõtte kvaliteedipoliitika. Seda tuntakse teiste sõnadega ka ettevõtte kvaliteedisüsteemi loomisena. Nagu iga süsteem, koosneb kvaliteedisüsteem erinevatest tarkvaradest ja inimestest, mis koostoimena muudab ettevõtte toimimise efektiivsemaks ja toodangu/teenuse kvaliteedi korratavaks.

Kujutage ette autotehast, kus suur osa igapäevasest tegevusest kulub tootmisliinilt kunagi väljunud autode vigade parandamisega (tarkvaraarenduses tuntud ka kui bugide fiximisena), selle asemel, et parandada tootmisprotsessi ja veenduda, et samad vead järgmiste autode juures ei korduks. Autode tehasesse tagasikutsumine on pigem erand, kui reegel, sest see on tehasele väga kulukas, samas seda aegajalt ikka juhtub ja sellise sündmuse harukordsus ületab meedias alati uudiskünnise. Tarkvara tehasesse tagasikutsumine ehk tarkvara garantiiperiood, mille jooksul arendaja remondib tarkvara oma kuludega, on paraku nii sage sündmus, et meedias sellest ei räägita, kuigi käsitööna valminud tarkvara ei ole odavam, kui käsitööna valminud auto.

Jääb üle nentida, et tarkvaraarenduses on paraku mindud just üksikisendi remontimise teed, selle asemel, et juurutada teadlikult kvaliteedisüsteem, mis võimaldab koguda andmeid kunagi tehtud tarkvarade osas ja vigadest õppida, et hiljem analoogseid vigu vältida.

Meie kvaliteedijuhid on võimelised suunama nii ettevõtet ennast, ettevõtte tootmisprotsessi kui ka selle käigus toodetavate toodete/teenuste kvaliteeti. Meie ülim eesmärk on koostöös partneriga jõuda selleni, et arendusprotsessi lõpp-produkti kvaliteeti tagata mitte korrigeeriva, vaid vältiva lähenemise teel. Teisisõnu, selle asemel, et vigu parandada, tagab ettevõte oma toodete/teenuste kvaliteedi hoopis probleeme vältides ja nende tekkimist välistada püüdes.

Et sellisel tasemel kvaliteedisüsteem luua, koondame me kõik kvaliteeti hõlmavad tegevused ühtseks süsteemiks ning täiendame seda süsteemi järk-järgult. Sobiv järkjärguline lähenemine on ISO 9000 standardite soovitatav "Planeeri, Tee, Kontrolli, Paranda" tsükkel.

Peamised sammud, mida meie kvaliteedijuhid partneri ühtse, kõiki kvaliteeti hõlmavaid tegevusi koondava kvaliteedisüsteemi loomisel astuvad, on järgmised.

  • Ettevõtte või projekti tarkvara loomiseks sobiva lähenemise valik, sealhulgas arendustegevuseks vajalike rollide analüüs.
  • Ettevõtte tarkvara loomisprotsessi väljatöötamisel osalemine ning kvaliteeti mõjutavate alamprotsesside (testimine, ülevaatused, dokumentatsioon) sobivas mahus ja sobival kujul integreerimine.
  • Testimisstrateegiate väljatöötamisel osalemine.
  • Dokumenteerimis- (sh plaanide) ja kodeerimisstandardite väljatöötamisel osalemine.
  • Töökorralduse ja -meetodite väljatöötamisel osalemine.
  • Töötulemite nõuete väljatöötamisel osalemine ning tulemite ülevaatuste sisu ja kontrollide kirjeldamine.
  • Muud kvaliteedijuhi pädevusse kuuluvad tegevused, nagu muudatuste haldamine, tööks vajalike töövahendite valikul osalemine, protsesside hindamisel ja parendamisel osalemine, töötajate kvaliteedialane koolitamine.

Ja mis peamine, kvaliteet juhtub, kui oled eelnevalt teinud õigeid asju ja asju õigesti. Kvaliteet on tasuta lisaprodukt sinu tootmisprotsessis!