ASA Quality Services OÜ English


ESPIN projekt ja eeluuring


ESPIN projekti eeluuring on ametlikult lõppenud. ASA Quality Services OÜ tänab kõiki osalenuid.

Analüüsi tulemused


ESPIN projekti eesmärgiks on suurendada Eesti väike- ja keskmise suurusega tarkvarafirmade konkurentsivõimet läbi Soomes positiivseid tulemusi andnud analoogsete projektide kogemuse ja know-how toomise Eestisse. Projektis pakutakse tarkvara kvaliteedialaseid konsultatsioone ja koolitusi, kus pearõhk on tarkvaraprotsesside hindamisel ja parendamisel ning testimiskeskse arendamise juurutamine projektis osalevates firmades. Tarkvaraprotsesside hindamine põhineb ISO/IEC 15504 ja Capability Maturity Model Integration (CMMI) Continuous Representation protsessimudelitele.

Projekti läbiviijad on Tallinna Tehnikaülikooli arvutitehnika instituut ja ASA Quality Services OÜ Eestist ning Finnish Software Measurement Association (FiSMA RY) Soomest.
Projektis osalevad eeluuringu tulemusena väljavalitud Eesti tarkvaraettevõtted, kus viiakse läbi põhjalik tarkvaraprotsesside kvaliteediseire ja koostatakse konkreetne tegevusplaan tarkvaraprotsesside parendamiseks tulevastes ettevõtte arendusprojektides.

Kasu projektis osalevatele firmadele - projektis osaleva tarkvarafirma tootlikkuse ning töökohtade arvu kasv, ekspordimahtude tõus läbi suutlikkuse rahuldada välisklientide kvaliteedinõudeid, ühtlustunud arendamine kõigis tarkvaraprojektides läbi standardiseeritud tegevuse juurutamise.

ESPIN projekti eeluuringu eesmärgiks on välja selgitada tarkvarakvaliteedi teema olulisus Eesti tarkvarafirmade seas ja firmade valmidus osaleda tarkvarakvaliteedi parendamise projektis, mille käigus arendatakse ja juurutatakse erinevaid testimis- ning arendustehnoloogiad. Eeluuringu käigus kaardistatakse ka Eesti tarkvarafirmade peamised probleemid kvaliteedivaldkonnas ning soovid oma tegevuse parendamiseks. Eeluuringus küsitletakse Eesti tarkvarafirmasid ning suuremaid tarkvaratellijaid.

Kasu eeluuringus osalevatele firmadele - võimalus osaleda eeluuringule järgnevas projektis, mille raames pakutakse tarkvara kvaliteedialaseid konsultatsioone ja koolitusi viimaste eest vaid osaliselt tasudes.

Eeluuringu läbiviijateks on Tallinna Tehnikaülikooli arvutitehnika instituut ja ASA Quality Services OÜ.